YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 •  Üniversitenin insan gücünü planlamak.
 •  Personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak. 
 •  Personel sistemini geliştirilmesi için araştırmalar yaparak önerilerde bulunmak.
 •  Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
 •  Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak, yapılan işlemleri kontrol etmek.
 •  Üniversitenin yıllık personel ihtiyacını tespiti ile ilgili çalışmalar yapmak.
 •  Personel tahsisi ile ilgili çalışmalar yapmak.
 •  Kullanılmayan personel kadrolarının iptali, ile ilgili işlemler yapmak.
 •  Üniversite birimlerinin personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
 •  Üniversite personelinin görevde yükselme işlemleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
 •  Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.
 •  Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.
 •  Yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.
 •  Akademik Personel yükselmelerinde jürilerin oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak.
 •  Akademik Personel yükselmelerinde tezlerin jürilere gönderilmesini sağlamak. Akademik Personelin Tıpta Uzmanlık Ve Yan Dal Uzmanlık Sınavları ile ilgili işlemleri yapmak. Üniversite Personelinin Sicil raporlarının kayıt ve saklanması işlemlerini yapmak. Üniversite personelinin disiplin işlemlerini yapmak.
 •  Disiplin işlemleri ile ilgili Soruşturmacı atanmasını sağlamak.
 •  Soruşturmacıdan gelen rapora göre disiplin işlemini tamamlamak.
 •  Başkanlığında, şube müdürleri ve alt birim yöneticilerinin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapmak: Bu toplantılarda, faaliyetler ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlamak.
 •  Gelen ve giden evrakları  bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenmesini sağlamak.
 •  Yazışmaları sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalatıp, arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak.
 •  Şube müdürlüğü ve alt birimlerde hizmetlerin ve görevlerin yerinde ve zamanında yerine getirilmesi, etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 •  Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 •  Kanun ve diğer mevzuatta belirlenen görev ve yetkiler çerçevesinde Başkanlığı temsil etmek.
 •  Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen, diğer işleri ve işlemleri yapmak.