SSS

SIKÇA SORULAN SORULAR:

 • Hangi durumlarda tazminat söz konusu olur?

   

  Tazminat durumunun söz konusu olabilmesi için öğrenci adına harcama yapılmış olması gerekir. Öğrenimlerini gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle tamamlamayanlar, öğrenimlerinden vazgeçenler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra yasal sürede görev talep etmeyenler, atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen göreve başlamayanlar, yüklenme/taahhüt senetlerindeki hükümlere uymayanlar, mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet memurluğundan ihraç edilenler, mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler ve kendi isteği ile öğrencilik ile ilişiğinin kesilmesini isteyenlerden adına harcama yapılanlar hakkında tazminat hükümleri uygulanır.

   

 • Kadrolara atanma ne kadar sürede yapılır?

   

  Atamalar, öğrenciler görev talebinde bulunduktan sonra en geç üç ay içerisinde yapılır. Atamalar yapılana kadar, öğrencilere yurt dışında ödenen aylık burs miktarının yarısı kadar burs ödenir.

   

 • Ne kadar sürede görev talebinde bulunmak gerekir?

   

  Öğrencilerin, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlandıktan sonra en geç iki ay içerisinde Millî Eğitim Bakanlığından görev talebinde bulunmaları gerekir.

   

 • Yurt dışındaki öğrenim tamamlandıktan sonra hangi kadrolara atama yapılır?

   

  Gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle tamamlayanlar adına öğrenim gördükleri kurumlarda uzman, uzman yardımcısı, araştırma görevlisi, mühendis, biyolog, veteriner, mimar, istatistikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, avukat, eczacı, araştırmacı gibi kadrolara atanırlar. Atama yapılan kadrolar her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzlarında ilan edilir.

   

 • Lisansüstü öğrenim gördüğüm üniversiteden karşılıksız burs almaktayım öğrenimime resmî burslu statüde devam edebilir miyim?

   

  Üniversitelerinden burs ya da asistanlık ücreti sağlayan öğrencilerimiz istemeleri halinde resmi burslu statüde öğrenimlerine devam edebilir ya da resmî burssuz statüye de geçebilirler.

   

 • Pasaport sürem doldu. Nasıl uzatabilirim?

   

  Öğrenciler REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) üzerinden  “Harçsız Pasaport” yazısı alarak bu belge ile pasaport sürelerini harç bedeli ödemeden uzatabilirler.

   

 • Bakanlık hastane giderlerimi karşılar mı?

   

  Yurt dışında öğrenime başlama kaydıyla Bakanlığımıza dilekçe vermeniz halinde 1416 sayılı Kanun kapsamında resmi burslu öğrenci olduğunuzu gösterir ''İlgili Makam'' yazısı alabilir ve devlet hastanelerinde bu belgeyle tedavi olabilirsiniz.

   

 • Yüksek lisansımı bitirdim doktora yapabilmem için hangi şartı sağlamam gerekir?

   

  Bakanlığımız tarafından resmî burslu statüde doktora izni verilebilmesi için yüksek lisans yaparken 6 aydan fazla süre uzatımı kullanılmaması gerekir. 6 aydan fazla süre uzatımı alan öğrenciler resmî burslu statüde doktora öğrenimi göremezler. Ancak bu öğrencilerden bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olanlara adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça resmî burssuz statüde izin verilebilir.

   

 • Öğrenim sürelerim ne kadardır?

   

  Dil eğitimi için yurt içinde en fazla 12 ay, yurt dışında ise en fazla 6 ay; yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilir. Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık gösterebilir. ( Örneğin; İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilir.)

   

 • Bulunduğum ülkeyi/okulu/alanı zorunlu durumlarda değiştirmem mümkün müdür?

   

  Evet, öğrenim görülen yerdeki Ataşelik/Müşavirlik/Konsoloslukların uygun görmesi halinde Bakanlığımıza teklif edilir. Bakanlığın ve adına öğrenim gördüğü kurum/üniversitenin izniyle değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır. Ancak zorunlu görüldüğü hallerde en fazla iki dönemlik kayba izin verilebilir.

   

 • Öğrenim göreceğim okul hazırlık öğrenimi görmemi istiyor, ne yapmalıyım?

   

  Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki eğitim sistemleri dikkate alınarak, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için en fazla 1 yıla kadar okullarınca gerekli görülen hazırlık veya telafi öğrenimi için izin verilebilir. Ancak izin verilebilmesi için öğrenime başlamadan en geç bir ay önce yurt dışı temsilciliklerine bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Belirtilen süre içerisinde bildirilmeyen hazırlık veya telafi öğrenimleri, kullanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve ayrıca herhangi bir süre verilmez.

   

 • Öğrenime başlayınca ne yapmam gerekir?

   

  Öğrenime başlama tarihinin ve gerekli belgelerin vakit kaybedilmeden ilgili yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi gerekir. Burs ödemelerinde bu tarih esas alınır.

   

 • YLSY hangi mali destekleri kapsar?

   

  Okul ödemeleri, aylık burslar, sağlık giderleri, ulaşım giderleri, yabancı dil sınav ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi destekleri kapsar.

   

 • Yurt dışı bursu nedir, miktarı ne kadardır?

   

  Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ödenen aylık burs olup ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Burs miktarları Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir.

  Burs miktarları için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170605-7.htm

   

 • Yurt içi bursu nedir, miktarı ne kadardır?

   

  Yurt içinde dil öğrenimi görülen süre boyunca ödenen aylık burs olup 1.150 TL olarak ödenmektedir. Burs miktarı Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir.

   

 • Program kapsamında yabancı dil eğitimi verilir mi?

   

  Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler -istemeleri halinde- yurt içi ve/veya yurt dışında Bakanlığımızca finanse edilen dil kurslarına katılabilirler.

  Kurslar,

  a. Yurt içinde en fazla 12 (on iki) ay süreli,

  b. Yurt dışında en fazla 6 (altı) ay süreli,

  c. Yurt içinde kurs açılmayan diller için yurt dışında en fazla 12 (on iki) ay süreli olarak düzenlenir. Bu süre içerisinde esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için üniversitelerin istediği yeterli dil puanını alamayan öğrencilere en fazla 6 aya kadar resmî burslu statüde uzatım hakkı verilebilir.

  NOT: Dil eğitimlerine ilişkin esaslar her yıl YLSY Kılavuzları ile belirlenir.

   

 • Lisans mezunuyum doğrudan doktora öğrenimi görebilir miyim?

   

  Yurt dışında bulunan üniversitelerden kabul alınması halinde doğrudan doktora öğrenimi görülebilir.

   

 • Kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler nelerdir?

   

  Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, Bakanlıkça istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim ettikten sonra resmi bursluluk hakkı kazanırlar.

  İstenen belgeler:

  a) Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması (1 adet)

  b) Not döküm çizelgesi / Transkript (1 adet)

  c) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet)

  ç) Kefalet senedi (1 adet)

  d) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)

  e) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)

  f) Kefillere ait diğer belgeler

  g) Sağlık kurulu raporu (1 adet)

  ğ) Askerlik durum belgesi (1 adet)

  h) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

  ı) Vesikalık fotoğraf (1 adet)

  NOT: İstenen belgeler, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.

   

 • Adına öğrenim görülecek kurum değişikliği yapılabilir mi?

   

  Adayların yerleştikleri tamamlandıktan sonra adına öğrenim görülecek kurum değişikliği yapılamaz. Herhangi bir kontenjana yerleşen adayların, boş kalan kurum kontenjanlarına yerleştirilmesi mümkün değildir.

   

 • Kurum tercihi işlemleri nasıl yapılır?

   

  Sözlü sınavdan sonra ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla belirlenen YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum tercihi (adına öğrenim görülecek kurum ve yurt dışında öğrenim görülecek lisansüstü öğrenim alanı tercihi) yapmaya hak kazanırlar. Adaylar YLSY puanı üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda kurum kontenjanlarına yerleştirilirler. (Kurum tercihi işlemleri REBUS üzerinden yapılmaktadır)

   

 • Sözlü sınav uygulaması nasıl yapılır?

   

  Adaylar, ALES puanı üstünlüğüne göre en fazla 3 (üç) katı aday arasına girdikleri Lisansüstü Öğrenim Grubu için sözlü sınava girerler. (REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden sınav gün ve saatini bildiren sınav giriş belgesi verilir)

  Sözlü sınavda adaylar,

  a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

  c. İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

  d. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Her adaya komisyon başkan ve üyeleri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilecektir. Verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil edecektir.

   

 • Başvurular nasıl yapılır?

   

  Adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr)üzerinden başvurularını yaparlar (ALES puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.). İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır.

  9. Başvurular hangi durumlarda geçersiz sayılır?

  a. Başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranların,

  b. Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin,

  c. Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin,

  d. 1416 sayılı Kanun kapsamında;

  - Halen resmî burslu statüde öğrenim görenlerin,

  - Daha önce resmî burslu statüde yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olanlardan mecburi hizmetini ya da parasal borcunu ödememiş olanların,

  - Resmî burslu statüde doktora öğrenimi görmüş olanların başvuruları geçersiz sayılır.

   

 • Başvuru şartları nelerdir?

   

  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b. En az lisans mezunu olmak,

  c. Lisans mezuniyet notu en az 2.50 / 65 olmak,

  d. Her yıl ilan edilen Kılavuz ile belirlenmektedir.  (Örneğin; 2019 YLSY-1989 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak)

  e. ALES’ten en az 70 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.),

  f. Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

  g. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

  h. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir).

   

 • YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında hangi ülkelerde öğrenim görülebilir?

   

  Öğrenim görülebilecek üniversitelerin Bakanlığımız ve YÖK’ün kabul ettiği Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve/veya QS World University Rankings-Top Universities tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde son 3 (üç) yıl içerisinde alan sıralamasında %60’lık dilim içerisinde bulunması gerekmektedir. Bu ülkeler ve sıralamalarda bulunmayan yükseköğretim kurumlarından alınacak kabullere ilişkin değerlendirme Bakanlıkça yapılacaktır.

   

 • YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında mecburi hizmet süresi ne kadardır?

   

  Öğrenciler adına öğrenim gördükleri kurumlarda;

  a. Yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar,

  b. Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre mecburi hizmetle yükümlü olurlar.

   

 • YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında yurt dışında geçirilen süreler memuriyette geçmiş sayılır mı?

   

  Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla (yüksek lisans ve doktora) geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

   

 • YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) bursu hangi öğrenim aşamalarını kapsar?

   

  YLSY kapsamında sadece yüksek lisans, sadece doktora ya da yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir. Üniversiteler adına öğrenim görenlerin doktora derecesi, diğer kamu kurumları adına öğrenim görenlerin yüksek lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlaması gerekmektedir. (Kamu kurumları adına öğrenim görenler, kurumlarının izin vermesi halinde doktora öğrenimi görebilirler.) 

   

 • YLSY'nin (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) yasal dayanakları nelerdir?

   

  a. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,

  b. 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

  c. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun,

  d. Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik,

  e. Resmî Burslu Öğrencilerin Ödemeleri Hakkında Tebliğ,

  f. YLSY Kılavuzları.

   

 • YLSY'nin (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) amacı nedir?

   

  Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini gerçekleştirmeye yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır.

   

 • YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) nedir?

   

  Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır. 

   

Yurt Dışı Görevlendirme

 • Yurt dışı görevlendirme için mülakatta başarılı olan adayların görev alma süresi ne kadardır?

   

  Yurt dışı görevlendirme için mülakatta başarılı olan adaylar, takip eden 3 yıl içinde görev alabilirler.

   

 • Yurt dışına görevlendirildim. Geçici görev yolluğumu nasıl alabilirim?

   

  Yurt dışına hareket eden personel görev yerine ulaştığında Geçici Görev Yolluğu Belgesini usulüne uygun olarak dolduracaktır. Bu belge Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderildiğinde gerekli ödemeler öğretmenler için kadrosunun bulunduğu ilçe ve il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmektedir. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri Genel Müdürlüğümüzden ödenek talep etmeleri halinde gerekli ödenek kendilerine gönderilmektedir. Okutman ve öğretim görevlilerinin ödemeleri Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.